/Horgászrend

Horgászrend

H O R G Á S Z R E N D
Bevezetés:
A Magyar Pamutipari Horgászegyesület HORGÁSZRENDJE bizalmi elven alapulva, biztosítja azt a lehetőséget, hogy a tagság becsületes horgászattal és a tagsági kötelességeinek teljesítésével és betartásával tudjon hódolni kedvenc időtöltésének ezzel is erősítve tagjaink összetartozását, a környezet és a természet valamint a halak védelme iránti elkötelezettségét. A saját és mások hibáinak elnézése közös értékeinket károsítják.
Az ORSZÁGOS HORGÁSZREND előírásai az ország valamennyi vízterületén minden horgász számára KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK.
A MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET tagjainak és az egyesület veresegyházi vízterületén horgászóknak az MPHE ALAPSZABÁLY-ában foglaltakon kívül a helyi viszonyokhoz igazodó előírásokat is be kell tartani. A jelen horgászrend a helyi eltéréseket és kiegészítéseket tartalmazza.
A HORGÁSZREND PONTJAI
1. Minden tagtárs, aki az egyesület tagja kíván maradni a tárgy év április 30-ig, köteles a tagdíját rendezni, vagy írásban fizetési halasztást kérni. Ha a tag ezen időpontig nem rendezte tagdíj tartozását, tagsága automatikusan törlésre kerül.
2. Nyugdíjas horgászaink két részletben is fizethetnek tagdíjat. A második részletet május 30–ig kell rendezni.
3. A horgász köteles a horgászat megkezdése előtt a BEíRÓ FÜZETET OLVASHATÓAN kitölteni valamint a Fogási Napló éves naptárába bejelölni az adott napot. Nemes hal fogásakor, a szákba helyezést követően a halat a fogásnaplóba azonnal be kell könyvelni és a horgászat befejezésekor az esetleges „egyéb” halfogást is be kell írni, ami a naponta többször elkezdett és befejezett horgászatra is értendő.
4. A halaink védelme érdekében a horgászatot megkezdeni csak akkor szabad, ha a halpaplan és a horoghely fertőtlenítő spray, valamint a mérőeszközök (cm, kg) a horgásznál vannak!
5. Az éves fogható nemes hal mennyiség (30 db) megfogása után, horgászni a továbbiakban csak napijegy vásárlásával lehet. Az éves fogható mennyiségbe a következő nemes halak tartoznak: ponty (30 cm-től), amur (40 cm-től), csuka (50 cm-től), a süllő és harcsa (méretkorlátozás nélkül). A harcsa kivételével, minden 5 kg-os, vagy 5 kg fölötti súlyú halat kíméletesen vissza kell engedni a tóba.
6. Az ellenőrzések alkalmával a FOGÁSI NAPLÓT és a kifogott halat halőr, vagy más ellenőrzésre jogosult személy felszólítására, ellenőrzés céljából át kell adni, illetve be kell mutatni.
7. A tavon horgászni egész évben pirkadattól sötétedésig szabad, kivétel az éjszakai horgászat. November 1-től február 28-ig, csak a tó, Ivacs utca felőli oldalán szabad horgászni. Az elnökség, szükség esetén az általános szabályoktól eltérően külön is rendelkezhet.
8. A telepítések után az elnökség meghatározott időig horgászati tilalmat rendelhet el, amiről az egyesület honlapján és a halőrház melletti hirdetőtáblán köteles értesíteni a tagságot.
9. Saját horgászhelyén minden tag előnyben részesül, így mindenki köteles a hely igazolt gazdájának kérésére a horgászhelyet rendben, haladéktalanul átengedni. Kivételt képez a halőr engedélyével a horgászhelyen már horgászó napijegyes horgász. A horgászhelyükön gyakran horgászó tagjaink közöljék a halőrökkel, hogy mikor ne ültessen napijegyes horgászt a helyükre. November 1-től a saját hely előnye megszűnik és az Ivacs utca felőli oldalon, bármelyik horgászhelyen lehet horgászni..
10. Minden egyesületi tag, évente három alkalommal hozhat vendéghorgászt, akinek rendelkeznie kell érvényes állami horgászjeggyelVendég horgász a horgászaton csak az egyesületi taggal együtt vehet részt. A beíró füzetben azonos sorba kell írni a két nevet és fogást. A vendég által fogott és elvitt hal beleszámít az egyesületi tag napi, heti és éves keretébe.
11. Április 1-től, az év utolsó telepítéséig, de legkésőbb október 15-ig, péntek, szombat és az ünnepnapokat megelőző éjjel is lehetséges a horgászat a területi engedéllyel rendelkező tagok részére. A horgászatot a beíró füzetben külön jelzéssel („É”, „Éjjel”) kell jelölni. Tiszteletjeggyel és napijeggyel horgászók részére az éjszakai horgászat nem engedélyezett. Vendég horgász az éjszakai horgászaton az egyesületi taggal együtt részt vehet.
12. FOGHATÓ HAL SAJÁT FELNŐTT TAG RÉSZÉRE
Az évi fogható hal mennyisége 30 db, amelybe a békés-, és ragadozó nemes halak tartoznak. Ponty, amur március 1-től heti négy (4) db, de egy nap csak kettő (2) db, október 15-től február 28-ig napi, heti kettő (2) db fogható.
Ragadozó nemes hal (süllő, harcsa méretkorlátozás nélkül, míg a csuka 50 cm méret korlátozással), naponta egy (1) db, hetente kettő (2) db fogható, kivéve az Országos Horgászrendben előírt tilalmi időt.
Fehérhal naponta 3 kg, hetente 5 kg fogható, de ide tartozik a busa is.
13. FOGHATÓ HAL SAJÁT IFJÚSÁGI TAG RÉSZÉRE
Az évi fogható hal mennyisége 15 db, melybe a békés-, és ragadozó nemes halak tartoznak. Ponty, amur egész évben napi egy (1) db heti kettő (2) db fogható.  Süllő, harcsa méretkorlátozás nélkül, míg a csuka 50 cm méret korlátozással naponta és hetente egy (1) db fogható, kivéve az Országos Horgászrendben előírt tilalmi időt.
Fehérhal naponta 3 kg, hetente 5 kg fogható, de ide tartozik a busa is.
FOGHATÓ HAL SAJÁT GYERMEK TAG RÉSZÉRE                 
Gyermek horgász 10 éves korig csak kishal fogásra alkalmas úszós készséggel horgászhat, de az év során három (3) darab véletlenül fogott békés nemes halat elvihet. 10 éves kortól a horgászvizsgával rendelkező gyermek, fenekező és pergető módszerrel is horgászhat (kishalassal nem!). Az éves fogható mennyiség 3 db békés nemes hal, de hetente csak egy darabot vihet el. Fehér halat naponta 3 kg-ot hetente 5 kg-ot foghat. A pergetéssel fogott ragadozó halat nem viheti el!
12 éves kortól a vizsgázott fiatal horgászunk a befizetés összegétől függően, gyermek vagy ifjúsági feltételek alapján is horgászhat. A vizsga meglététől függetlenül gyermek horgász csak felnőtt felügyelettel horgászhat. Gyermek horgász 20 óra után nem tartózkodhat a vízparton!
15. A jelöléssel ellátott halakat (bármilyen méretű) a kötelező mérés és regisztráció után kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. A mért adatokat (hossz és súly) a halőröknek le kell adni.
16. A jelöletlen 5 kg-os vagy 5 kg fölötti súlyú pontyot a meg kell jelölni. A jelölést a halőrök végzik, de ha nincs lehetőség a jelölésre, akkor a mérés és regisztráció után a halat kíméletesen vissza kell helyezni a tóba. A felvett adatokat a halőröknek át kell adni.
17. Az első békés nemes hal szákba kerülése után a második megfogott méretes, békés nemes halat el kell rakni, vagy kíméletesen kell visszaengedni a tóba. Továbbiakban a fenekezést be kell fejezni és csak rabló halra, vagy „nagyon könnyű” úszós készséggel fehér halra szabad horgászni. A napi, heti engedélyezett nemes hal mennyiség megfogása után a horgászatot be kell fejezni egyéb halra sem lehet horgászni.
A halállomány védelme érdekében tilos a szákba helyezett halak cserélgetése!
18. Halat a horgászat ideje alatt a tóparton elajándékozni nem szabad.
19. A napijegyes és a turista jegyes horgászat részletes szabályozása a halőröknél és a hirdető táblán is megtekinthető.
20. A elnökség határozatával jogosult a napijegyes horgászatot időlegesen korlátozni, vagy megszüntetni.
21. A pergető horgászat a tilalmi idők figyelembe vételével engedélyezett.
22. A horgászhely kijelölt használója a partszakasz 6×6 m-es részét köteles télen – nyáron rendben tartani. A zavartalan horgászat miatt a nádat télen a horgászhely teljes szélességében le kell vágni. A horgászhelyet egész évben horgászható állapotban kell tartani.
Amennyiben az egyesületi tag ezen kötelezettségét nem teljesíti, akkor az egyesület azt a tag költségére elvégezteti és a tag, az egyesületi Környezetvédelmi Alapba a területi engedély 10 %-ának megfelelő összeget köteles befizetni. A befizetési
kötelezettséget legkésőbb a következő évi engedély váltásakor kell teljesíteni.
23. A vízparton a tagok az elnökség előzetes engedélye alapján vízi-állást (stéget) létesíthetnek. A vízi-álláson a tulajdonos nevét, horgászhelyének számát fel kell tüntetni. A vízi-állás karbantartása (felújítása) a létesítő tag kötelessége. A karbantartás, felújítás elmulasztása miatt az elnökség jogosult a vízi-állást a tag költségére elbontatni, vagy a felújítást vállaló más tag részére átadni. A vízi-állással összefüggő intézkedés (elbontás, más tagnak történő átadás) esetén az elnökség a mulasztó tagot értesíti a megtett intézkedésről és lebontás esetén felszólítja a költségek megtérítésére.
24. A tó fenyves felőli oldalán új horgászhely ideiglenesen sem létesíthető.
25. A 131-es horgászhelytől (ez a tó fenyves felöli oldalán található) a teljes sziget mögötti rész a halak részére „nyugalmi terület”, ezért védettséget élvez, ahol horgászni egész évben tilos, míg a sziget Ivacs utcai oldalán a nagy pontyok védelme miatt a kijelölt területen belül, május 2-tól – május 31-ig (ha más rendelkezés nincs) tilos a horgászat!
26. A kifolyó zsilipről és a zsilip két oldalán 20 méter távolságban tilos horgászni illetve csalihalra, hálóval halászni.
27. A tóban fürödni, állatokat úsztatni így a tó vizét, és élővilágát szennyezni tilos.
28. A tó mellett táborozni tilos. Tüzet rakni a kijelölt helyen és állandó ellenőrzés mellett a tűzgyújtási szabályok és tűzgyújtási tilalom figyelembe vételével szabad.
29. Gépjárművek parkolása csak a kijelölt parkoló helyeken történhet.
30. A tavon bármilyen csónakot, hajót csak a halgazdálkodással és a környezetvédelemmel kapcsolatos tevékenységek miatt szabad használni.
31. Az elnökség a tagságnak szóló aktuális rendelkezéseit a halőr ház mellett lévő hirdetőtáblán köteles kifüggeszteni, hogy a horgászat megkezdésekor mindenki tájékozódhasson ezen rendelkezésekről.
Annak a horgásznak, aki a HORGÁSZREND-et nem tartja be a halőr vagy az ellenőrzésre jogosult személy, a területre érvényes engedély elvételével a tavon történő horgászatát felfüggesztheti, valamint ellene az elnökség fegyelmi-, és szabálysértési eljárást kezdeményezhet.
Ez a HORGÁSZREND a 2013. évi CII. Tv., valamint a végrehajtása tárgyában kiadott 133/2013. VM rendelet előírásai, valamint a MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET hitelesített ALAPSZABÁLYÁNAK szellemében, és az évente megtartott közgyűlések határozatai alapján készült. A HORGÁSZREND megismerése, betartása és betartatása minden horgásztag kötelessége. A jelen HORGÁSZREND-ben nem szabályozott kérdésekben az országos (a hivatkozott törvényi és minisztériumi rendelet valamint a MOHOSZ horgászrendjének) előírások érvényesek.
A jelen módosított HORGÁSZREND-et, az egyesület elnöksége 2016. december 17. napján elfogadta és 2017. január 1-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a 2014. január 1-től hatályos Horgászrend hatályát veszti.
Kelt: Veresegyházon, 2016. év december hó 17. napján
A MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET
vezetősége nevében:
Farkas Ferenc  titkár sk.  Bobál Imre alelnök sk.   Kiss Gusztáv elnök sk.
HORGÁSZ A VÍZPARTON

A SZERENCSE A TÜRELMES HORGÁSZT HAMARABB MEGTALÁLJA!
A vízparton horgászó ember magatartása tükrözze a természet szeretetét, a környezet rendjének, tisztaságának igényét.
Kultúrált magatartásával fejezze ki az egymás iránti tiszteletet és megbecsülést.
Érezze kötelességének a vízpart tisztaságának és eredeti állapotának megőrzését. Ne tördelje a fák ágait, hajtásait.
Tartsa be azokat a viselkedési normákat, amelyek segítik a sportszerű magatartás kialakulását.
Nem hangoskodik, nem használ trágár, másokat sértő kifejezéseket.
Kerülje a meggondolatlan, másokat esetleg sértő megjegyzéseket, a mértéktelen italozást, rendbontást.
Horgásszon úgy, hogy másokat sem a horgászatban, sem a pihenésben ne zavarjon. Járjon jó példával elől, mert a példamutatás a legnagyobb személyiségfejlesztő erő.
A horgászás közben is figyelje és vegye észre a természet szépségeit, tetteivel is segítse annak megőrzését.
Segítse a rászoruló horgásztársakat a tóparton, tanítsa a fiatal horgászokat a halfogás tudományára.
Szóljon bátran a horgászrend ellen vétőknek, de alaptalanul ne gyanúsítson senkit a hibák elkövetésével.
Ne feledje a tó rendjének betartatása valamennyiőnk közös érdeke és közös feladata is.
A szabályokat azonban elsősorban nekünk kell betartani.
A horgászás befejeztével hagyja el tisztán a horgászhelyét, mert legközelebb is tiszta helyen szeretne horgászni.
ÓVJA ÉLETE EGYETLEN BIZTOSÍTÉKÁT, A TERMÉSZET VILÁGÁT!
Magyar Pamutipari Horgászegyesület