ALAPSZABÁLY

MAGYAR PAMUTIPARI HORGÁSZEGYESÜLET
MÓDOSÍTOTT 
ALAPSZABÁLYA

egységes szerkezetben, a 2014. év október hó 18. napján tartott rendkívüli közgyűlésen elfogadott módosításokkal

Az egyesület neve, célja és feladata

1.§.

 1. Az egyesülete neve:           Magyar Pamutipari Horgászegyesület

Székhelye:                            2112. Veresegyház, Harangkút utca 2.

 1. Működési területe:             2112. Veresegyház, Pamut tó, a Sződ- Rákos patak 16-500 fkm szelvényben.

Víztérkód: 000878

 1. Körbélyegzője:                    köriratban az egyesület neve, Újpest,
  középen 1949 évszám és horograjz

2.§.

Az egyesület célja a horgász sport fejlesztése, népszerűsítése, tagjai részére kedvező horgászati lehetőség biztosítása, valamint a horgászoknak a társadalmi együttélés, a horgászerkölcs szabályainak tiszteletben tartására, a természet szeretetére és védelmére való nevelése.

Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

3.§.

Az egyesület a 2.§-ban meghatározott célkitűzés érdekében:

 1. köteles tagjai számára a rendszeres egyesületi élethez a szükséges feltételeket biztosítani, és a horgászattal    összefüggő jogszabályokat és más rendelkezéseket ismertetni,
 2. korszerű halgazdálkodást folytat a kezelésében lévő vízterületeken,
 3. biztosítja a hal-állomány védelmét, valamint a horgászatra vonatkozó jogszabályok, előírások és a Horgászrend szabályainak betartását,
 4. segíti a hatóságokat az orvhalászok és orvhorgászok elleni küzdelemben, valamint a vizek és környezet tisztaságának védelmében,
 5. rendszeres lehetőséget biztosít tagjai számára a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítására,
 6. halfogási versenyeket rendez, és támogatja a horgász dobósportot,
 7. anyagi lehetőségeinek keretei között horgász tanyát létesít és tart fenn.

4.§.

 1. Az egyesület a Magyar Országos Horgász Szövetség (a továbbiakban MOHOSZ) Területi Szövetsége tagjaként fejti ki működését, és a tagsági jogviszonyból eredően az egyesület köteles
 1. küldöttei útján résztvenni a MOHOSZ Területi Szövetsége munkájában,
 2. a MOHOSZ Területi Szövetsége küldött közgyűlése által megállapított tagdíjat befizetni,
 3. a terület és a tagok utáni halászati fejlesztési hozzájárulást, valamint az állami illeték díját befizetni,
 4. a MOHOSZ Területi Szövetsége választott szervei által a szervezeti életre hozott határozatokat és a horgász rend szabályait betartani, és tagjaival betartatni,
 5. a MOHOSZ Területi Szövetsége által kért adatokat, beszámolókat összeállítani.
 1. Az egyesület és a MOHOSZ Területi Szövetsége kapcsolataira, a MOHOSZ Területi Szövetsége alapszabálya az irányadó.

               Az egyesület tagjai

5.§.

 1. Az egyesületnek teljes jogú tagjai, továbbá az anyagi kötelezettségek szempontjából a tagsági jogok tekintetében kedvezményezett, illetve korlátozott tagjai lehetnek.
 1. Az egyesületnek csak az lehet tagja, aki nem áll Állami Horgászjegy váltásnak tilalma, illetőleg az egyesületi tagságot kizáró horgász fegyelmi büntetés hatálya alatt, és a horgászatot nem keresetképpen űzi.
 1. Ifjúsági tagként lehet felvenni a 18 éven aluli fiatalokat. A 14 éven aluli ifjúsági tagok csak szülő vagy gyám írásbeli beleegyezésével léphetnek be az egyesületbe. A 16. életévét betöltött fiatalok – az ezzel járó anyagi kötelezettség vállalása esetén – kérhetik teljes jogú felnőtt taggá való felvételüket is.
 1. Tagként nem magyar állampolgár is felvehető.
 1. Az egyesületben teljes jogú tagként való felvételhez a közgyűlés meghatározott összegű belépési díj fizetését írhatja elő. A nyugdíjasok és keresőképtelenek belépési díját a elnökség  indokolt esetben mérsékelheti. Házastárs, valamint ifjúsági tagként felvett személyek belépési díját a vezetőség elengedheti.

6.§.

 1. A belépési szándékot az egyesület által rendelkezésre bocsájtott Belépési Nyilatkozat kitöltésével, és aláírásával kell kinyilvánítani.
 1. A felvétel tárgyában az elnökség dönt. E hatáskört az elnökség az Elnökre ruházhatja. A hozott határozatot a felvételt kérővel indoklás nélkül kell közölni. A felvételt elutasító határozat ellen a felvételt kérő panaszt nyújthat be az egyesület elnökségéhez.

7.§.

 1. A tagokat egyenlő jogok illetik meg, és egyforma kötelességek terhelik.

(Kivétel: a tagsági jogok tekintetében korlátozott tag.)

 1. A tagoknak jogukban áll:
 1. az egyesület útján a MOHOSZ Területi Szövetségétől állami horgászjegyet igényelni,
 2. az állami horgászjegy birtokában területi engedélyt váltani, és az abban feltüntetett vízterületen horgászni,
 3. a rendelkezésre álló keretekben megállapított sorrendben és díjazás mellett a MOHOSZ, a Budapesti Horgászok Szövetsége és az egyesület által fenntartott horgásztanyákat, horgászfelszereléseket igénybe venni,
 4. a MOHOSZ és a Budapesti Horgászok Szövetsége, valamint az egyesület által rendezett tanfolyamon, előadásokon, horgászversenyeken és más rendezvényeken résztvenni.
 5. az egyesület valamennyi szervének törvénysértő határozatát bármely tag – tudomására jutásától számított 30 napon belül-  a bíróság előtt megtámadhatja.
 1. Az ifjúsági tagokat megilletik mindazok a jogosultságok, mint a felnőtt tagokat, de az egyesületet nem képviselhetik, illetőleg az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jog számukra nem biztosítható.
 1. A tagok kötelesek:
 1. az Alapszabály rendelkezéseit, a közgyűlés és a elnökség határozatait betartani,
 2. az egyesület közgyűlésén résztvenni,
 3. a megállapított tagdíjat és egyéb díjakat az egyesület pénztárába az előírt határidőig befizetni,
 4. a horgászatra vonatkozó jogszabályokat, a horgászrendet, és az egyes vízterületeken érvényes korlátozó intézkedéseket megtartani és megtartatni, a tudomásukra jutó horgászati, illetőleg halászati szabálytalanságokat az egyesület elnökségének bejelenteni,
 5. a fogási naplót az előírások szerint vezetni és minden évben az előírt határidőben a vonatkozó előírásoknak megfelelően leadni, megküldeni köteles,
 6. védeni és óvni az egyesület tulajdonát,
 7. a vizek és a környezet tisztasága felett őrködni, az esetleges szennyeződésekkel kapcsolatos tapasztalatokat az egyesület elnökségével haladéktalanul közölni, és ha módjában áll a problémát a helyszínen elhárítani.

8.§.

 1. A tagság megszűnik:
 1. elhalálozás,
 2. kilépés,
 3. törlés,
 4. kizárás következtében.
 1. A kilépési szándékot az előző év december hó 1-ig írásban kell bejelenteni az egyesület elnökségének melynek elmulasztása a tagság automatikus megszűnését így a tagok sorából való törlését vonja maga után.
 1. A tag jogszabályt, alapszabályt, vagy egyesületi határozatot sértő, vagy az egyesület céljaival összeférhetetlen, illetve ismételten sértő magatartása esetén közgyűlési határozattal az egyesületből kizárható. A tagot csak akkor lehet az egyesületből kizárni, ha előtte vele szemben kizárási eljárás került lefolytatásra. A kizárási eljárással kapcsolatos un. tisztességes eljárás szabályait a 2006. június 17-én kelt (2014. október 18-i közgyűlésen módosított) az alapszabály mellékletét képező fegyelmi szabályzat tartalmazza. {*1}
 1. Amennyiben a horgászhelyén hétvégi horgászstéget épített a tag, úgy kizárás esetén két hónapon belül, egyesületből való kilépés esetén hat hónapon belül eltávolíthatja, vagy megvételre felajánlhatja más egyesületi tagnak.

Az egyesület szervei és működésük

                                                                                                              9.§.

 1. Az egyesület legfontosabb szervezeti és működési elve, a demokratikus önkormányzat elvén alapuló működés.
 1. Az egyesület az ügyintéző és képviseleti szerveit választja. A választás 5 éves időtartamra szól. A választottak választóiknak beszámolási kötelezettséggel tartoznak. Ha a feladatukat nem látják el, vagy önhibájukon kívül nem tudják ellátni, akkor őket a megválasztók bármikor visszahívhatják.
 1. A testületi szervek akkor határozatképesek, ha az ülésen tagjaiknak több mint a fele jelen van. Ha az egyesület szerveinek ülése nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés a határozatképtelen ülést követő későbbi időpontra, az eredetivel azonos napirenddel hívható össze. A megismételt ülés, a legfőbb szerv esetében a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.
 1. Az egyesület tisztségviselőinek megválasztása (10.§. 1. és 2. pont) a közgyűlés nyílt szavazással, többségi elven történik.
 1. Megválasztott személynek az tekintendő, akit a közgyűlésen jelenlévő tagoknak több mint a fele, de legalább 50% + 1 fő megválaszt.

 

     Az egyesület szervezeti rendje és tisztségviselői

10.§.

 1. Az egyesület szervei:
 2. Közgyűlés
 3. Elnökség
 4. Felügyelő Bizottság
 5. Fegyelmi Bizottság

______________________________________

{*1} A 2014. október 18-i módosítás 1. pontjának megfelelő szöveg

 1. Az egyesület tisztségviselői:
 2. Elnök
 3. Titkár
 4. Alelnök
 5. Pénztáros
 6. Horgászmester
 7. Halőr
 8. Ifjúsági felelős
 9. Felügyelő Bizottság Elnöke
 10. Fegyelmi Bizottság Elnöke
 1. Az 10. § 1. és 2. pontjaiban felsorolt szervek tagja, illetve tisztségviselő csak az a nagykorú egyesületi tag lehet, aki:

–             magyar állampolgár, vagy

–              a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy

 –              harmadik ország beli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedési jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik

feltéve, hogy nincs eltiltva a közügyek gyakorlásától.

 1. Az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjai nem lehetnek egymás közeli hozzátartozói.

 

       Közgyűlés

11.§.

 1. Az egyesület legfőbb szerve a közgyűlés. A közgyűlés nem nyilvános; azon a tagokon és a közgyűlés összehívására jogosult által meghívottak és az alapszabály vagy a közgyűlés határozata alapján tanácskozási joggal rendelkező vehet részt.

A közgyűlést az egyesület székhelyére kell összehívni.{*3}

 1. A közgyűlés feladatai:
 1. elfogadja és módosítja az egyesület alapszabályát (az alapszabály módosításához a jelenlévő tagok háromnegyedes szótöbbsége szükséges);
 2. kimondja az egyesület megszűnését, vagy más egyesülettel, társadalmi szervezettel történő egyesülését (a megszűnés kimondásához háromnegyedesszótöbbség szükséges); {*3}
 3. nyílt szavazással megválasztja:

c.1.)  Elnökséget, ezen belül:

–  az Egyesület Elnökét, aki egyben az Elnökség Elnöke is

–  Titkárát

–  Alelnökét

–  Pénztárost

–  és 3 fő külön tisztség nélküli elnökségi tagot.

c.2.)  Felügyelő Bizottságot

–  Elnökét és két tagját

c.3.)  Fegyelmi Bizottságot:

–  Elnökét és két tagját

 c.4.)  küldötteket a szövetségi közgyűlésre;

 1. elfogadja az éves záró számadást és vagyonmérleget, felhatalmazza a elnökséget, hogy az elfogadott költségvetés keretében az egyes rovatok között átcsoportosítást végezzen;

_________________________________________

{*3} A 11. § 1. és 2. a., b. pontja megfelel a 2014. október 18-i módosítás 2-3. pontjának

 1. dönt az egyesület tulajdonában lévő ingatlan elidegenítéséről;
 2. elfogadja az elnökség által előterjesztett egyesületi programot és költségvetést;
 3. megsemmisíti az elnökség, illetve a bizottságok jogszabályba, vagy alapszabályba ütköző határozatait;
 4. beszámoltatja a felügyelő bizottságot és a fegyelmi bizottságot munkájáról;
 5. másodfokon eljár az elnökség, a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében;
 6. megállapítja az országos horgászrend keretei között a kezelésében levő vízterületek horgászrendjét;
 7. meghatározza az egyesületi horgásztanya igénybevételi rendjét és a térítési díjakat;
 8. az elnökség javaslata alapján elfogadja az örökös tagságra javasolt, megbecsült személyeket.
 1. A közgyűlés a 2. pont j) és k) pontjában meghatározott hatáskörét az elnökségre átruházza azzal, hogy a közgyűlésnek be kell számolni.
 1. Az elnökség javaslatára határoz a költségvetés keretében egyes személyek tagdíjának mérsékléséről, elengedéséről és az egyéb kedvezmények nyújtásáról.
 1. A költségvetés keretében megállapíthat az elnökség tagjai részére tiszteletdíjat és az egyesület alkalmazottai számára fizetést.
 1. A közgyűlés a határozatait a jelenlévő tagok szótöbbségével hozza, kivéve az alapszabály módosítást, ahol a jelenlévő tagok háromnegyedének szótöbbségével hozott, míg, az egyesület céljainak módosításáról és az egyesület megszűnéséről szóló határozathoz, a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedének szótöbbségével hozott határozata szükséges. {*4}

12.§

 1. A közgyűlést rendes ülésre évente össze kell hívni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha azt
 1. az egyesület tagjainak 3/10-e a közgyűlés céljainak megjelölésével kéri;
 2. az ok feltűntetésével a felügyelő bizottság szükségesnek tatja;
 3. az elnökség indokoltnak tartja;
 4. a bíróság elrendeli.
 1. A közgyűlést az egyesület elnöke hívja össze. A napirendet tartalmazó meghívót a közgyűlés kitűzött napja előtt 15 nappal meg kell küldeni az egyesület valamennyi tagjának.
 1. A közgyűlés kezdetén levezető elnököt, jegyzőkönyvvezetőt, 2 jegyzőkönyv hitelesítőt, 3 fő szavazatszámláló bizottságot kell választani. A közgyűlésen a szavazás nyíltan – kézfelemeléssel – történik.

A közgyűlés határozatait ki kell hirdetni. A határozat kihirdetése – a határozathozatalt követő 8 napon belül – az egyesület hirdetőtábláján – 30 napig való – kifüggesztéssel történik.

A tag a szavazati jogát csak közvetlenül gyakorolhatja. {*5}

         Elnökség

 

13.§.

 1. Az elnökség az egyesület általános hatáskörű végrehajtó szerve, amely gondoskodik a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, valamint az egyesület bizottságainak folyamatos működéséről. Az elnökség hét tagból áll.
 1. Az elnökség elnöke, egyben az egyesület elnöke.
 1. Az egyesület elnöksége az elnökön kívül további hat elnökségi tagból áll, akiknek a tisztsége: titkár, alelnök, pénztáros illetve három fő tisztség nélküli elnökségi tag. Őket is e funkcióra a közgyűlés választja.

____________________________________________

{*4}                E bekezdést a 2014. október 18-i módosítás 4. pontja iktatta be

{*5}                A 2014. október 18-i módosítás 5. pontjának megfelelő szöveg

 1. Az egyesület ügyvezetését az elnökség látja el. Az egyesület vezető tisztségviselői, az elnökség tagjai.

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.

A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatit személyesen köteles ellátni.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. {*6}

14.§

 1. Az elnökség feladatai:
 1. kitűzi a közgyűlés időpontját, összeállítja és előkészíti annak tematikáját;
 2. gazdálkodik a közgyűlés által megállapított költségvetési keretben. A közgyűlés által megállapított körben a költségvetés egyes rovatai között átcsoportosítást végezhet;
 3. dönt a 12.§. (3) bekezdése alapján a közgyűlés által átruházott hatáskörben;
 4. határoz a tagok felvétele, törlése tárgyában;
 5. meghatározza, hogy az elnökség egyes tagjai milyen szakfeladatot látnak el;
 6. javaslatot tesz a közgyűlésnek a költségvetés keretében egyes személyek tagdíjának mérsékléséről, elengedéséről és egyéb kedvezmény nyújtásáról;
 7. első fokon eljár a fegyelmi bizottság tagjainak fegyelmi ügyében. Másodfokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjainak fegyelmi ügyében;
 8. gazdálkodik az egyesület kezelésében levő vízterületeken, azokat rendszeresen halasítja;
 9. szükség szerint dönt a horgászhelyeknek a tagok közötti elosztásáról;
 10. megállapítja a halfogási sportversenyeknek, valamint más rendezvényeknek az időpontját, a verseny feltételeit, díjait, és kijelöli rendezői és bíráit;
 11. kijelöli az egyesület versenycsapatát és vezetőjét a Szövetség, vagy annak megyei bizottsága, illetve intéző bizottsága által rendezett halfogó versenyeire, illetve más rendezvényeire;

15.§.

 1. 1.Az elnökség évenként legalább két alkalommal rendes ülést tart. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt:
 1. az elnökség tagjainak legalább egyharmada az ülés céljának megjelölésével kéri;
 2. az egyesület elnöke szükségesnek tartja;
 3. a felügyelő bizottság indítványozza.
 1. Az elnökség ülését az egyesület elnöke, akadályoztatása esetén az elnökség egy tagja hívja össze és tátja el annak feladatát.
 1. Az elnökségi ülésekre az elnökség tagjain kívül meg kell hívni a felügyelő bizottság és a fegyelmi bizottság elnökét is.

Az egyesület Elnöke és Alelnöke

16.§.

 1. Az egyesület Elnöke:
 1. képviseli az egyesületet, irányítja az elnökséget illetve az elnökség egyes tagjait megbízza az egyesület esetenkénti képviseletével;

__________________________________________

{*6}                E pontot a 2014. október 18-i módosítás 6. pontja iktatta be

 1. összehívja a közgyűlést, az elnökségi üléseket és azokon elnököl;
 2. ellenőrzi az egyes határozatok végrehajtását, őrködik az egyesület szerveinek (bizottságainak) törvényes és alapszabályszerű tevékenysége felett. Az elnökség többi tagját esetenként részfeladatokkal bízza meg, beszámoltatási kötelezettséggel;
 3. a költségvetés keretei között egyszemélyes utalványozási jogkört gyakorol;
 4. gondoskodik az éves költségvetés, éves zárszámadás, éves vagyonmérleg elkészítéséről, a következő évi költségvetés összeállításáról és ezeknek az elnökség, majd a közgyűlés elé terjesztéséről;
 5. a jóváhagyott éves költségvetés alapján kinevezi, illetve szerződést köt az egyesület alkalmazottaival, gyakorolja felettük a munkáltatói jogokat;
 6. évente beszámol az Elnökségnek és a közgyűlésnek az egyesület tevékenységéről.
 1. Az egyesület Alelnöke:
 1. Az Elnököt a munkájában az Alelnök segíti.
 1. Az Alelnök az Elnök akadályoztatása esetén úgy utalványozhat, hogy az Alelnök és a Titkár együtt, vagy egyikük mellett az elnökség által határozattal kijelölt elnökségi tag második helyen ír alá.
 1. Az Elnök és az Alelnök a közgyűlésnek, a két ülés között pedig az elnökségnek tartoznak felelősséggel és beszámolási kötelezettséggel.

Az egyesület Titkára

17.§.

Az egyesület Titkára:

 1. segíti az egyesület Elnökét feladatainak ellátásában. Az Elnök akadályoztatása esetén helyettesíti az Elnököt,
 2. előkészíti a közgyűlés és az elnökség elé kerülő előterjesztéseket,
 3. jegyzőkönyvet vezet a közgyűlés és az elnökség üléseiről,
 4. irányítja, illetve ellátja az egyesület szervei írásbeli teendőit,
 5. szervezi az egyesület rendezvényeit, részt vesz ezeknek a terveknek a kidolgozásában és végrehajtásában,
 6. elvégzi azokat az egyesületi feladatokat, amivel az elnökség megbízza,
 7. utalványozási joggal rendelkezik, úgy hogy az Elnök akadályoztatása esetén az Alelnökkel együtt, vagy az elnökség határozatával kijelölt elnökségi tag előtt ír alá.

Az egyesület pénztárosa

 

18.§.

Az egyesület pénztárosa:

 1. az egyesület gazdasági ügyeit intézi,
 2. az egyesület vagyoni helyzetéről az elnöknek negyedévente és az Elnökségnek félévente beszámol,
 3. a pénz és vagyon kezeléséről okmányolt számadásokat végez,
 4. évi költségvetést, zárszámadást, vagyonmérleget elkészíti és évente a elnökség illetve a közgyűlés elé terjeszti.

    Horgászmester

 

19.§.

A horgászmester feladata:

 1. gondoskodik a horgászatra vonatkozó rendelkezések megtartásáról,  szervezi és irányítja, a halállomány védelmét az orvhorgászok és orvhalászok elleni küzdelmet és a szabályszegőket a szabálysértési és fegyelmi eljárás megindítása céljából az Elnökségnek bejelenti,
 2. őrködik a vizek és a környezet tisztasága felett és az észlelt szennyezéseket az illetékesek felé bejelenti,
 3. az egyesület kezelésébe tartozó vizek halasítására, üzemeltetésére, okszerű szelektálásra, vagy más víziállatok kitermelésére vonatkozó üzemtervi előírásokat, határozatokat végrehajtja,
 4. szükség esetén az elnökség három tagjával (akiket az elnökség jelöl ki) feltérképezik a horgászhelyeket és döntenek azok elosztásáról
 5. a halőr akadályoztatása esetén helyettesíti őt a napijegyek kiadásában és a napi ellenőrzések elvégzésében.

Halőr

 20.§.

A halőr feladata:

 1. ellenőrizni a horgászatra vonatkozó általános és a tóra speciálisan érvényes szabályok betartását és a szabályszegőket szabálysértési és fegyelmi eljárás megindítása céljából a vezetőségnek bejelenti,
 2. őrködik a vizek és a környezet tisztasága felett és az észlelt szennyezéseket az illetékesek felé bejelenti,
 3. elvégzi a napijegyek kiadását és a pénztáros felé szoros elszámolással havonta egyszer elszámol.

  Felügyelő bizottság

 

21.§.

 1. Az Felügyelő Bizottság Elnökét és négy tagját a közgyűlés választja.
 1. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetőleg a Fegyelmi Bizottság tagjai.
 1. A bizottság köteles ellenőrizni az egyesület költségvetésének végrehajtását, a pénz és anyag kezelését, a bizonylati fegyelmet, a testületi szervek határozatainak végrehajtását, horgászrendet, valamint az egyesület szerveinek törvényes és szabályszerű működését.
 1. Ha a bizottság hiányosságot állapít meg, arról az Elnököt, súlyosabb esetben, illetőleg az Elnök vagy Elnökség munkáját érintő hiányosság esetén, az elnökséget is köteles tájékoztatni.

Amennyiben az Elnök vagy az Elnökség a hiányosság megszüntetése érdekében nem intézkedik és a hiányosság olyan súlyos, hogy az egyesület jog illetőleg alapszabály ellenes működését eredményezi, akkor jogosult a Közgyűlés összehívását kezdeményezni.

 1. A bizottság elnöke jogosult tanácskozási joggal résztvenni az elnökség, a Fegyelmi Bizottság valamint az egyesülés szerveinek ülésein.
 1. A bizottság a munkaterv alapján dolgozik, melyet a bizottság elnöke, a bizottság tagjaival együtt dolgoz ki.

 Fegyelmi Bizottság

22.§.

 1. A fegyelmi bizottság elnökét és négy tagját a közgyűlés választja meg.
 1. A bizottság tagjai egyidejűleg nem lehetnek az elnökség, illetőleg a Felügyelő Bizottság tagjai.
 1. A bizottság első fokon eljár az egyesület választott tisztséget be nem töltő tagjaival szemben.
 1. A bizottság eljárására az országos fegyelmi szabályzat rendelkezései az irányadók.
 1. A bizottság félévenként – amennyiben a fegyelmi helyzettel kapcsolatos felelősségre vonás történt – az elnökséget tájékoztatja. A közgyűlésen a Bizottság köteles beszámolni az egyesület fegyelmi helyzetéről.

Az egyesület jogi személyisége, képviselete és vagyona

23.§.

 1. Az egyesület jogi személy.
 1. Az egyesület képviselete: Az egyesületet az elnök önállóan képviseli. Az egyesület írásbeli képviselete akként történik, hogy az egyesület elnöke az egyesület előírt, előnyomott vagy nyomtatott neve alá a nevét önállóan írja.

Az egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök önállóan, az alelnök és a titkár együttesen gyakorolja.

 1. Az egyesület vagyonát, ingatlanok, ingóságok, készpénz és követelések alkotják.
 1. Az egyesület bevételét belépési díjakból, tagdíjakból, az egyesület alapszabályszerű tevékenységéből eredő egyéb bevételekből, valamint egyéb adományokból állnak.
 1. Az Egyesület vagyonáért az Elnök és az Elnökség egyetemlegesen felelős.
 1. Az egyesület megszűnése, feloszlatása esetén, az egyesület vagyona az esetleges hitelezők kielégítése után, csak „horgászvonatkozású” célra fordítható.

Az egyesület felügyelete

 

24.§.

Az egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi felügyeletet.

Jelen módosított alapszabályt a Magyar Pamutipari Horgászegyesület – Versegyházon 2014. év október hó 18. napján megtartott – közgyűlése elfogadta.

Kelt: Veresegyházon, 2014. év október hó 18. napján

……………………………                                                              ……………………………

Kiss Gusztáv                                                                                  Farkas Ferenc

              elnök                                                                            titkár

……………………………                                                              ……………………………

          Kisfalvi Ferenc                                                                                  Jelasics János

hitelesítő                                                                             hitelesítő

 1. Kisfalvi János ügyvéd nyilatkozom, hogy a Versegyházon 2014. év október hó 18. napján megtartott közgyűlés által elfogadott módosításokkal ( {*1} – {*6} ) egységes szerkezetbe foglaltam és erre tekintettel igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel, az Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalomnak.

A Közgyűlés által elfogadott módosításokat „dőlt betűvel” és e „dőlt betűk” aláhúzásával jelöltem.

Végül arról is nyilatkozom, hogy az Alapszabály aláírók között megjelölt hitelesítő személyeket a Közgyűlés a tagjai közül választotta és ezen személyek a Közgyűlési jegyzőkönyvet és az Alapszabály módosítást is hitelesítő aláírásukkal látták el.

Ellenjegyzem: Veresegyházon, 2014. év október hó 18. napján

 1. Kisfalvi János

                                                                                           ügyvéd