//15 évre ismét a horgászegyesületünké a Pamut-tó kezelői joga!

15 évre ismét a horgászegyesületünké a Pamut-tó kezelői joga!

2030. december 31-ig ismét a Magyar Pamutipari Horgászegyesület a Pamut – tó vízkezelője.
Sokat dolgozott a tagság a terület szépítésért a tó újbóli megszerzéséért. A horgászok és az ivacsi lakosok magukon érzékelik a tisztább környezetet közérzetet is javító hatását. A Pamut – tó Baráti kör és a város vezetésének segítsége is nagy húzóerő volt ebben a nagy munkában. KÖSZÖNET MINDENKINEK!
INGYENES HASZONBÉRLETI SZERZŐDÉS
amely létrejött egyrészről:
Veresegyház Város Önkormányzata (székhelye: 2112 Veresegyház, Fő út 35., adószáma: 15730576-2-13, KSH azonosító száma: 15730576-8411-321-13, képviseli: Pásztor Béla polgármester), mint Haszonbérbeadó,
másrészről:
Magyar Pamutipari Horgász Egyesület (székhely: 2112. Veresegyház, Harangkút u, 2., nyilvántartási száma: Fővárosi Törvényszék 13.Pk. 62814/1990., adószáma: 19623812-1-13, képviseli: Kiss Gusztáv elnök), mint Haszonbérlő között Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete 110/2015. (V.12.) és 133/2015. (V.29.) Kt. számú határozatai alapján, az alábbi feltételekkel “Halgazdálkodási jog bérbeadása tárgyában”.
1.) Haszonbérbeadó a Haszonbérlő részére, a szerződés hatályba lépésének napjától kezdődően, határozott időre 15 évre haszonbérbe adja 1/1 hányadban kizárólagos tulajdonát képező a Gödöllői Járási Hivatal Járási Földhivatalánál nyilvántartott Veresegyház belterület 3701 hrsz-ú, halastó megnevezésű, 14 ha 2.812 m2 területnagyságú ingatlanból 5 ha nagyságú vízterületnek (halastónak), a tulajdonost megillető halászati jogát.
2.) Felek jelen haszonbérleti szerződést határozott időre (15 év)
2016. év január hó 1. napjától – 2030. év december hó 31. napjáig kötik meg.
Felek kijelentik, hogy a fenti területre közöttük 2015. december hó 31. napjáig szóló haszonbérleti szerződés van hatályban.
3.) Szerződő Felek megállapítják, hogy a halastóra a haltelepítési és egyéb költségek kapcsán elszámolási kötelezettség nem keletkezett, mivel jelen szerződés megkötését megelőzően is a halgazdálkodási jog gyakorlója a Haszonbérlő volt.
4.) Haszonbérlő köteles:
– a halászati- és vízügyi hatóság előírásait betartani,
– halasításokat elvégezni,
– saját tulajdonában lévő halak, víziállások (stégek), tanyaház őrzéséről gondoskodni,
– halászati vízterület minőségét rendszeresen ellenőrizni, szennyező forrásokat megszűntetni, illetőleg a megszűntetés érdekében az illetékes hatóság (hivatal) intézkedését kérni,
– a partot, a part menti övezetet (az Ivacs utca felöl a vízparttól mért 10 méteres sávot, a Fenyves alatti részen a földútig terjedően) rendszeresen gondozza, füvet (folyamatosan 5-10 cm közötti hosszúságban tartva), nádast kaszálja,
(A halastó Ivacs utcai oldalán a 10 méteres sávtól az útig terjedő terület gondozásához az Önkormányzat gazdálkodó szerve (GAMESZ) segítséget nyújt a Haszonbérlőnek.)
– a tó körül megfelelő számú hulladékgyűjtő edényt (50-100 méterenként) kihelyez, a bennük összegyűlt hulladékot szükség szerinti gyakorisággal gyűjti, és annak elszállításáról gondoskodik, a hulladékgyűjtési rendjéről folyamatos nyilvántartást vezet,
– a zsilip befolyó rendszerét folyamatosan tisztítja,
amennyiben a védőgát, zsilip karbantartása, illetőleg rendkívüli felújjítása válik szükségessé, akkor a Haszonbérlő haladéktalanul értesíti a Haszonbérbeadót,
– az ár- és belvízveszély elhárítására figyelőszolgálatot működtet, és ha ilyen veszély jelentkezik, akkor arról haladéktalanul értesíti a Haszonbérbeadót.
5.) A halgazdálkodási jog nyilvántartásba vétele, Halgazdálkodási terv készítése és a halgazdálkodási hatósággal történő kapcsolattartás, a haszonbérlet teljes időtartama alatt a Haszonbérlő feladata.
A halgazdálkodás vízminőség romlást nem idézhet elő, tilos a tó túlterhelése, a túlzott mennyiségű hal egyidejű telepítése. A vízminőség javítása érdekében a Haszonbérlő vállalja a szakszerű és rendszeres haltelepítést. A Haszonbérlő köteles gondoskodni az elhullott haltetemek összegyűjtéséről és előírás szerinti megsemmisítéséről.
Haszonbérlő tudomásul veszi, hogy a tavat csak horgászati célra használhatja, azon árutermelés érdekében üzemszerű haltenyésztést nem folytathat.
6.) Haszonbérlő jogosult:
A horgászegyesület keretén belül halgazdálkodási jogot gyakorolni.
7.) Haszonbérlő a 4. pontban foglalt kötelezettségén felül az alábbiak teljesítését vállalja:
– az Önkormányzat által biztosított 60 db éger és kocsányos tölgyfa elültetése,
– Ivacs-tó Baráti körrel való együttműködés keretében parkosítás, esővédők, asztalok, padok további létesítése,
– a fenyves alatti tóoldal kímélő területté nyilvánítása (nem lesz stég és horgászhely).
8.) Haszonbérlő a haszonbérleti jogot alhaszonbérbe nem adhatja.
9.) A halgazdálkodási jog haszonbérletére a Ptk-nak a mezőgazdasági haszonbérletre vonatkozó szabályai érvényesek a 2013. évi CII. a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel.
A haszonbérleti szerződést a Haszonbérbeadó azonnali hatállyal felmondhatja, ha a Haszonbérlő:
– a 4. pontban leírt, illetőleg a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. Tv. (Halászati Törvény), valamint annak végrehajtása tárgyában kiadott rendeletekben előírt kötelezettségeit a teljesítésre megfelelő határidőt tartalmazó felhívás ellenére sem teljesíti,
– a halgazdálkodási jogot alhaszonbérletbe adja,
– a természetvédelmi, illetőleg a vízgazdálkodás érdekeit súlyosan veszélyezteti.
Haszonbérbeadó jogosult a használatot a Haszonbérlő előzetes értesítése nélkül is bármikor ellenőrizni.
10.) Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a város rendezési terve szerint a vízterület használati célra történő hasznosítási lehetősége korlátozódik (pl. az Önkormányzat szabadstrandot létesít), az Önkormányzat a Haszonbérlő részére azonos feltételek mellett másik halászati vízterületet és a horgászathoz szükséges létesítmények elhelyezésére (tanyaház) területet, valamint az átköltözéshez szállíttóeszközt biztosít.
11.) Felek megállapodnak abban, hogy jelen haszonbérleti szerződést rendes felmondással a határozott idő eltelte előtt egyik fél sem szüntetheti meg.
A szerződés bármilyen hatályú megszüntetése esetén a Haszonbérlő
– elviheti az általa létesített berendezéseket és felszerelési tárgyakat és
– követelheti az el nem vihető berendezéseknek, az általa telepített halállománynak, a víz minőségének javítását eredményező vízvédelmi beavatkozásoknak és létesítményeknek a szerződés meggszűnésekor meállapítható értékét.
12.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk-nak a mezőgazdasági haszonbérletre vonatkozó szabályai érvényesek a 2013. évi CII. a Halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló törvényben foglalt eltérésekkel.
13.) Szerződő Felek jelen haszonbérleti szerződést, elolvasás és közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá.
Kelt: Veresegyházon, 2015. év június hó 3. napján
Veresegyház Város Önkormányzata, Magyar Pamutipari Horgász Egyesület,
mint Haszonbérbeadó képviseletében: mint Haszonbérlő képviseletében: